บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 • จัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
 • จัดทำหนังสือหารือและเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี

บริการด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีภายใน

 • ตรวจสอบบัญชีภายใน(Internal Audit)
 • จัดทำงบการเงิน เพื่อรายงานฐานะการเงินของบริษัท
 • วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์สถานะของบริษัท
 • จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อวางแผนการเงินทางบริษัท

บริการด้านวางระบบบัญชีและควมคุมภายใน

 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบแลน และโปรแกรมบัญชี
 • วางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
 • จัดทำคู่มือการปฎิบัติงานและผังองค์กร(บัญชีและการเงิน)
 • จัดอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร และคู่มือปฎิบัติงานแก่ทีมงาน
 • จัดทำรายงานปัญหาที่ตรวจพบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • จัดทำและยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ที่ปรึกษาด้านแรงงาน ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

 • จัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทะเบียนพาณิชย์
 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง ตราสำคัญของบริษัท
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด เลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เลิกทะเบียนพาณิชย์
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โอนเครื่องหมายการค้า ต่ออายุเครื่องหมายการค้า
 • ขอหนังสือรับรอง คัดหลักฐานการจดทะเบียนและงบการเงินของบริษัท
 • ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ ค้าของเก่า งานอนามัย
 • ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • จดทะเบียนเครื่องจักร และการจดจำนองเครื่องจักร
 • ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาต
 • บริการทำใบอนุญาตทำงาน วีซ่า

บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ

 • จัดทำแผนธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาในการวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
 • ที่ปรึกษาขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป